ΟΤΕ - EΝΤΥΠΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΟΤΕ - EΝΤΥΠΑ

ΟΤΕ - EΝΤΥΠΑ

Η IQ Power System με την αξιοπιστία και την σοβαρότητα που την διακρίνει εδώ και 14 χρόνια, ακολουθεί με απόλυτη συνέπεια τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τον νέο κανονισμό εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδουμε  τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του Εσωτερικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου από τον ΟΤΕ.(Αίτηση τοποθέτησης καλωδίου εισαγωγής, Υπεύθυνη δήλωση ΟΤΕ, Τοπογραφικό ΟΤΕ, Σχέδιο τομής ΟΤΕ)και οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί.

 

 


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag