ΥΔΚΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΥΔΚΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Νομικές απαιτήσεις προς ηλεκτρολόγους για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)
Τα έγγραφα αυτά είναι καθοριστικά για την τεκμηρίωση και την νομιμοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών αλλά και για την νομική κάλυψη και κατοχύρωση των αδειούχων ηλεκτρολόγων.

Τι είναι Υπεύθυνη Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), από που προκύπτει η απαίτηση για την έκδοση της και για ποιες ηλεκτρολογικές εργασίες υπάρχει νομοθετημένη απαίτηση για έκδοση της:

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 108 στο ΦΕΚ 141Α της 12/06/2013, αναφέρεται ότι μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος και να συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (συνοπτικά ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ,  του Προεδρικού Διατάγματος. Η ΥΔΚΕ θα πρέπει να παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης εάν υπάρχει, ή στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και να καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πρόκειται για νέο έγγραφο ανεξάρτητο από την ΥΔΕ και περιλαμβάνει - αφορά κατά την γνώμη του γράφοντος όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται όπως και η ΥΔΕ από το επαγγελματικό σωματείο του ηλεκτρολόγου, να αρχειοθετείται από τον συντάκτη του αλλά και να καταχωρείται και στο Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Το μητρώο αυτό δεν έχει οργανωθεί ακόμα (08.2013).


Υπεύθυνη Δήλωση
Καλής Εκτέλεσης Εργασιών
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

Ειδικό έντυπο πληροφοριών
εγαταστάτη ηλεκτρολόγου
Π.Ο.Σ.Ε.Η.

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag